Regulamin

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van GLEN DIMPLEX BENELUX B.V.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord Nederland onder nr. 16084292

ART. 1 DEFINITIES

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbod: Ieder aanbod van Glen Dimplex tot het aangaan van een Overeenkomst;

Glen Dimplex: Glen Dimplex Benelux B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 16084292;

Overeenkomst: Iedere Overeenkomst tussen Glen Dimplex en Wederpartij ter zake (ver)koop en levering van Producten aan Wederpartij;

Producten: De door Glen Dimplex op basis van de Overeenkomst aan of ten behoeve van Wederpartij te leveren producten;

Voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden van Glen Dimplex;

Wederpartij: Degene aan wie Glen Dimplex een aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.

ART. 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod en alle Overeenkomsten tussen Glen Dimplex en Wederpartij, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende verbintenissen.
2.2 Toepasselijkheid van eventueel door Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 In het geval dat enige bepaling van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of anderszins niet bindend zou zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht.

ART. 3 AANBOD; TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 Ieder Aanbod van Glen Dimplex is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend en geldig gedurende de termijn vermeld in het Aanbod. Vermeldt het Aanbod geen termijn voor acceptatie, dan vervalt het Aanbod in ieder geval veertien (14) dagen na de datum vermeld in het Aanbod.
3.2 Glen Dimplex kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat het Aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 Een Overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke opdrachtbevestiging van Glen Dimplex. Een Overeenkomst komt voorts tot stand wanneer Glen Dimplex feitelijk uitvoering geeft aan een opdracht van Wederpartij.
3.4 Glen Dimplex is, op basis van haar inschatting van de kredietwaardigheid van Wederpartij, te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet-opeisbare betalingsverplichtingen zekerheidsstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Indien en zolang Wederpartij met de verlangde zekerheidsstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling in gebreke is, blijft is Glen Dimplex bevoegd haar (leverings)verplichtingen op te schorten.
3.5 Glen Dimplex is bevoegd om voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. De kosten daarvan worden aan Wederpartij doorberekend.

ART. 4 PRIJZEN

4.1 Door Glen Dimplex verstrekte prijslijsten zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
4.2 Glen Dimplex behoudt zich het recht voor aan Wederpartij een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, indien na het sluiten van de Overeenkomst een verhoging optreedt in één of meer prijsbepalende factoren, waaronder arbeidsloon, premies, materiaal en koerswijzigingen.

ART. 5 LEVERING

5.1 Glen Dimplex draagt zorg voor het vervoer van de Producten die uit hoofde van de Overeenkomst met Wederpartij aan Wederpartij worden geleverd, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Wederpartij is verplicht om Glen Dimplex in staat te stellen op de afgesproken dag van levering de Producten bij Wederpartij af te leveren.
5.2 Glen Dimplex is gerechtigd om een order in gedeelten uit te leveren en de afgeleverde Producten separaat te factureren.
5.3 Alle door Glen Dimplex opgegeven leveringstermijnen worden bij wijze van benadering verstrekt en zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van leveringstermijnen geeft Wederpartij niet het recht tot ontbinding en/of vernietiging van de Overeenkomst en/of tot schadevergoeding.
5.4 Eventuele bezwaren omtrent het afgeleverde dienen door Wederpartij binnen acht dagen na levering van de Producten schriftelijk aan Glen Dimplex ter kennis te worden gebracht, zulks op straffe van verval van het recht om naderhand nog te stellen dat het geleverde niet in overeenstemming met de Overeenkomst zou zijn geweest.

ART. 6 BETALING

6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door Wederpartij te hebben plaatsgevonden binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum.
6.2 Ter zake van de door Glen Dimplex verzonden facturen kan Wederpartij geen beroep doen op opschorting of verrekening.
6.3 Indien betaling van een factuur niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is Wederpartij terstond, zonder nadere ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim en is vanaf de datum na de vervaldatum van de betreffende factuur rente verschuldigd van 1% per maand (tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval die rente van toepassing is). Glen Dimplex zal alsdan voorts gerechtigd zijn om onmiddellijke voldoening van alle nog niet betaalde facturen te eisen en verdere levering onmiddellijk op te schorten. Alle buitengerechtelijke kosten die Glen Dimplex maakt wegens het niet-nakomen van enige verplichting uit hoofde van een Overeenkomst door Wederpartij, komen ten laste van Wederpartij en worden bij voorbaat vastgesteld op tenminste 15% van de openstaande vordering.
6.4 De door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens voor vorderingen uit de Overeenkomst die het langst opeisbaar zijn, zelfs al vermeldt Wederpartij dat de voldoening op een andere vordering ziet.
6.5 In geval van liquidatie, insolventie, faillissement of surseance van betaling van Wederpartij, zullen de vorderingen op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.

ART. 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 Alle door Glen Dimplex geleverde en nog te leveren Producten blijven uitsluitend eigendom van Glen Dimplex tot aan het moment waarop Wederpartij aan alle verplichtingen – voortvloeiende uit of samenhangend met een Overeenkomst(en), waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten – voldaan heeft. Tot dat tijdstip is Wederpartij gehouden de door Glen Dimplex geleverde Producten gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van Glen Dimplex te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.
7.2 Zolang er op geleverde Producten een eigendomsvoorbehoud rust, mag Wederpartij deze buiten haar normale bedrijfsuitoefening om niet bezwaren of vervreemden.
7.3 Nadat Glen Dimplex haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag zij de geleverde Producten terughalen. Wederpartij staat Glen Dimplex toe de plaats te betreden waar de Producten zich bevinden.
7.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Wederpartij verplicht om Glen Dimplex daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

ART. 8 OVERMACHT

8.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst die niet aan Glen Dimplex kan worden toegerekend.
8.2 Onder overmacht als bedoeld in artikel 8.1 wordt in ieder geval – derhalve niet uitsluitend – begrepen een tekortkoming als gevolg van (a) problemen bij en/of ernstige verstoringen van het productieproces bij toeleveranciers, waaronder nutsbedrijven, (b) het niet leveren van noodzakelijke materialen door derden, (c) opzet of grove schuld van hulppersonen, (d) werkstaking, (e) bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, (f) brand, (g) bijzondere weersomstandigheden (zoals overstromingen), (h) overheidsmaatregelen (zowel nationaal als op internationaal niveau), waaronder in- en uitvoerverboden en in- en uitvoerbelemmeringen, (i) oorlog, mobilisatie, onlusten, oproer, staat van beleg, (j) sabotage, (k) vervoersstremmingen, (l) machinebreuk en/of (m) transportvertraging.
8.3 In geval van overmacht heeft Glen Dimplex de keuze hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de overmachtsituatie heeft opgehouden te bestaan, hetzij de Overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Wederpartij heeft in beide gevallen geen recht op enige schadevergoeding. Indien de periode waarin door de overmacht nakoming van de verplichtingen door Glen Dimplex onmogelijk is langer duurt dan dertig (30) dagen, is ook Wederpartij bevoegd de Overeenkomst gedeeltelijk (voor de toekomst) te ontbinden, met dien verstande dat Glen Dimplex conform artikel 8.4 gerechtigd is voor de reeds verrichte werkzaamheden een factuur te sturen. Bij gedeeltelijke ontbinding bestaat geen verplichting tot vergoeding van de (eventuele) schade.
8.4 Indien Glen Dimplex bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

ART. 9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Indien Glen Dimplex aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling geregeld is.
9.2 Glen Dimplex is niet aansprakelijk voor onoordeelkundig gebruik en/of foutieve installatie door derden van door Glen Dimplex geleverde producten, noch voor schade die een gevolg is van een gebruik van de Producten voor een ander doel dan waarvoor deze naar objectieve maatstaven en/of de instructies zoals die zijn geleverd bij de Producten geschikt is.
9.3 Glen Dimplex is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen vermogensschade (waaronder, maar niet beperkt tot bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade en gederfde winst), gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9.4 De aansprakelijkheid van Glen Dimplex is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Glen Dimplex wordt uitgekeerd. In het geval de verzekeraar om enigerlei reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van Glen Dimplex beperkt tot de netto factuurwaarde van het geleverde.

ART. 10 GARANTIE

10.1 De door Glen Dimplex geleverde Producten zullen in ieder geval na uitvoering van de verplichtingen uit de Overeenkomst door Glen Dimplex binnen een redelijke termijn (zijnde niet langer dan 8 dagen na (op) levering) door Wederpartij aan een acceptatietest worden onderworpen. Indien Wederpartij niet binnen de voornoemde redelijke termijn na (op)levering schriftelijk gebreken heeft gemeld aan Glen Dimplex, dan wordt geacht dat de geleverde Producten door Wederpartij zijn aanvaard en voldoen aan de in de Overeenkomst neergelegde eisen en prestaties.
10.2 Andere niet bij de (op)levering zichtbare gebreken aan geleverde Producten moeten binnen acht (8) dagen na ontdekking dan wel nadat zij redelijkerwijs te ontdekken waren, Schriftelijk en gemotiveerd aan Glen Dimplex worden gemeld, bij gebreke waarvan wordt geacht dat de geleverde Producten door Wederpartij zijn aanvaard en voldoen aan de in de Overeenkomst neergelegde eisen en prestaties.
10.3 Als tussen Glen Dimplex en Wederpartij geen overeenstemming wordt bereikt over de vraag of er sprake is van een gebrek, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De deskundige wordt in overleg met Wederpartij aangewezen door Glen Dimplex. De kosten hiervoor komen voor rekening van de (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij, tenzij anders is overeengekomen.
10.4 Klachten van welke aard dan ook ten aanzien van de uitvoering door Glen Dimplex van een Overeenkomst, schorten de betalingsverplichting van Wederpartij niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van Glen Dimplex worden gebracht.
10.5 Op Glen Dimplex rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende vordering indien Wederpartij niet aan al zijn verplichtingen jegens Glen Dimplex (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.
10.6 Vorderingen betreffende door Glen Dimplex geleverde Producten kan geen invloed hebben op eerder geleverde of nog te leveren Producten, ook niet indien deze te leveren Producten zijn of zullen worden verricht ter uitvoering van dezelfde Overeenkomst.

ART. 11 OPSCHORTING EN ONTBINDING

11.1 Glen Dimplex is gerechtigd om zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de nakoming van de verplichting uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst met Wederpartij geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Wederpartij aanspraak op enige schadevergoeding kan maken, indien:

voor het tijdstip van levering blijkt dat Wederpartij niet kredietwaardig is;

het faillissement of surséance van betaling van Wederpartij wordt aangevraagd, het faillissement of surséance van betaling van Wederpartij wordt uitgesproken, Wederpartij vrijwillig of gedwongen in liquidatie treedt of in een vergelijkbare situatie komt te verkeren, waaronder de situatie dat zij zeggenschap verliest over een substantieel deel van het vermogen of dat zij haar onderneming staakt;

Wederpartij onder bewind of curatele wordt gesteld;

sprake is van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van enige verplichting in het kader van de Overeenkomst aan de zijde van Wederpartij en deze een redelijke termijn om alsnog aan die verplichting te voldoen ongebruikt laat.

ART. 12 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

12.1 Alle rechtsverhoudingen tussen Glen Dimplex en Wederpartij worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
12.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing.
12.3 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van of in verband met de uitvoering van enige Overeenkomst tussen Glen Dimplex en Wederpartij zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.

Contact

Heb je vragen, opmerkingen of verzoeken die je met ons wilt delen?
We horen graag van je en bieden je alle mogelijke hulp.