Regulamin

Nasz regulamin


OGÓLNE WARUNKI 

 

OGÓLNE WARUNKI firmy GLEN DIMPLEX BENELUX B.V.
Złożone w Izbie Handlowej Holandii Północnej pod nr. 16084292Art. 1 Informacje ogólne
1.1 W niniejszych ogólnych warunkach przez „Glen Dimplex” rozumiana jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Glen Dimplex Benelux B.V. z siedzibą w Heerenveen (8448 CC) pod adresem Saturnus 8.

1.2 Niniejsze ogólne warunki stosuje się do wszystkich ofert, dostaw oraz umów między Glen Dimplex a stroną, z którą zawierany jest kontrakt, zwaną dalej: „drugą stroną”, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.

1.3 Jednoznacznie odrzuca się stosowanie ewentualnych ogólnych warunków drugiej strony.

1.4 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie tych warunków ogólnych przestanie obowiązywać w całości lub w części bądź przestanie być wiążące w inny sposób, to pozostałe postanowienia niniejszych ogólnych warunków obowiązują bez zmian.

Art. 2 Oferty i propozycje; zawarcie umowy
2.1 Wszystkie oferty i propozycje firmy Glen Dimplex są niewiążące; chyba że postanowiono inaczej pisemnie.

2.2 Umowa zostaje zawarta, kiedy Glen Dimplex potwierdzi pisemnie zamówienie złożone ustnie lub pisemnie. Ponadto umowa zostaje zawarta, kiedy Glen Dimplex przekaże zamówienie do realizacji.

2.3 Firma Glen Dimplex jest uprawniona podczas zawarcia umowy lub po nim, przed (dalszą) realizacją, do żądania od drugiej strony odpowiedniego zabezpieczenia w zakresie przyszłych lub obecnych zobowiązań (płatniczych).

2.4 Glen Dimplex jest uprawniona do korzystania z usług innych firm w celu prawidłowej realizacji umowy. Koszty zostaną naliczone drugiej stronie.

Art. 3 Ceny
3.1 Cenniki przekazane przez Glen Dimplex są niewiążące, chyba że jednoznacznie podano inaczej.

3.2 Glen Dimplex zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego podniesienia ceny dla drugiej strony, jeżeli po zawarciu umowy dojdzie do podwyżki co najmniej jednego czynnika wpływającego na cenę, w tym wynagrodzenia za pracę, składek, materiałów i zmian kursów.

Art. 4 Dostawa
4.1 Glen Dimplex zapewnia transport produktów dostarczanych drugiej stronie na mocy zawartej z nią umowy, chyba że pisemnie postanowiono inaczej. Druga strona zobowiązuje się do umożliwienia Glen Dimplex dostarczenia jej produktów w ustalonym dniu dostawy.

4.2 Glen Dimplex jest uprawniona do dostawy zlecenia w częściach oraz do oddzielnego fakturowania dostarczanych produktów.

4.3 Wszystkie terminy dostawy podane przez Glen Dimplex są określone w przybliżeniu i nie należy ich traktować jako terminy stałe, chyba że pisemnie uzgodniono inaczej. Przekroczenie terminów dostawy nie uprawnia drugiej strony do rozwiązania i/lub rezygnacji z umowy i/lub do odszkodowania.

4.4 Ewentualne reklamacje dotyczące dostawy druga strona może składać na piśmie do firmy Glen Dimplex w ciągu ośmiu dni od dostarczenia produktów pod rygorem utraty prawa do późniejszego poinformowania, że dostarczone produkty nie były zgodne z umową.

Art. 5 Płatność
5.1 Jeżeli pisemnie nie ustalono inaczej, druga strona musi uregulować płatność w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.

5.2 W przypadku faktur przesyłanych przez Glen Dimplex druga strona nie może wnosić o przedłużenie terminu lub zmianę kwoty.

5.3 W przypadku braku płatności w terminie określonym w ust. 1 druga strona staje się dłużnikiem bez uprzedniego postawienia w stan zwłoki i jest zobowiązana do zapłaty odsetek ustawowych. Glen Dimplex jest wtedy ponadto uprawniona do żądania niezwłocznego zapłacenia wszystkich nieuregulowanych jeszcze płatności oraz niezwłocznego wstrzymania innych dostaw. Wszystkie koszty pozasądowe ponoszone przez Glen Dimplex z powodu niewywiązywania się ze zobowiązań wynikających z umowy przez drugą stronę zostaną naliczone drugiej stronie.

5.4 Płatności dokonane przez drugą stronę są rozliczane jako płatność za należne odsetki i koszty, a następnie jako pokrycie należności wynikających z umowy, które są najdłużej wymagalne, nawet jeżeli druga strona poinformuje, że płatność dotyczy innej należności.

5.5 W przypadku likwidacji, niewypłacalności, upadłości lub ustanowienia zarządu sądowego dla drugiej strony jej należności stają się natychmiast wymagalne.

Art. 6 Zastrzeżenie własności
6.1 Wszystkie produkty dostarczone przez Glen Dimplex pozostają jej własnością do momentu, kiedy druga strona ureguluje w całości wszystkie należności za świadczenia wzajemne ze strony Glen Dimplex wobec niej na podstawie umowy dotyczącej dostarczonych lub przeznaczonych do dostarczenia produktów lub na podstawie umowy dotyczącej prac wykonanych lub zaplanowanych do wykonania, a także należności z powodu niewywiązywania się z takich umów.

6.2 Przed przeniesieniem własności produktów Glen Dimplex na drugą stronę nie jest ona uprawniona do przenoszenia własności produktów na podmioty trzecie, również celem zabezpieczenia.

6.3 Druga strona jest zobowiązana do zapewnienia firmie Glen Dimplex lub jej pełnomocnikom dostępu do pomieszczenia lub miejsca, w którym znajdują się dostarczone produkty objęte zastrzeżeniem własności, w celu umożliwienia firmie Glen Dimplex bądź jej pełnomocnikom zidentyfikowania tych produktów lub ich (zlecenia) zabezpieczenia. Druga strona zobowiązuje się do pełnej współpracy, a w przypadku jej braku natychmiast zostanie na nią nałożona wymagalna grzywna w wysokości 10% należności drugiej strony za każdy dzień, w którym odmawia ona współpracy z Glen Dimplex.

6.4 Jeżeli druga strona będzie chciała ustanowić lub przekazać podmiotom trzecim prawa do produktów z zastrzeżeniem własności Glen Dimplex, to zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Glen Dimplex oraz danego podmiotu trzeciego o zastrzeżeniu własności firmy Glen Dimplex.

6.5 Druga strona jest zobowiązana do ubezpieczenia na swój koszt produktów, dopóki nie są one jej własnością, co najmniej od ryzyka pożaru i kradzieży na powszechnie stosowanych warunkach.

Art. 7 Siła wyższa
7.1 Druga strona nie może żądać od Glen Dimplex przestrzegania zobowiązań wynikających z umowy dla Glen Dimplex, jeżeli niewywiązanie lub spóźnione wywiązanie się przez Glen Dimplex wynika bezpośrednio lub pośrednio w jakikolwiek sposób z działania siły wyższej.

7.2 Siła wyższa to sytuacje utrudniające realizację zobowiązania, które nie zostały zawinione przez Glen Dimplex lub które na podstawie przepisów prawa, czynności prawnych bądź procedur obowiązujących w transakcjach handlowych nie mieszczą się w zakresie odpowiedzialności Glen Dimplex. Za siłę wyższą – bez ograniczeń – uznaje się poniższe zdarzenia i sytuacje: podejmowanie określonych działań przez władze, brak wymaganych zezwoleń lub innych formalności ze strony władz jakiegokolwiek rodzaju, spory pracownicze, brak personelu, brak surowców lub części, braki lub opóźnienia transportowe, kradzież, utrata własności lub zniszczenie bądź uszkodzenie środków roboczych lub danych gospodarczych, a także nieodpowiednia lub nieterminowa realizacja usług przez dostawców i innych kontrahentów firmy Glen Dimplex. Ponadto jako siłę wyższą traktuje się sytuacje utrudniające realizację zobowiązania dostawy dla Glen Dimplex. Rozumie się przez to również niedotrzymanie wymogów jakości ustalonych przez Glen Dimplex w przypadku produktów dostarczanych przez podmioty trzecie.

7.3 Glen Dimplex ma również prawo do powołania się na siłę wyższą, jeżeli sytuacja uniemożliwiająca (dalszą) realizację wystąpi po powstaniu zobowiązań dla firmy Glen Dimplex.

7.4 Jeżeli ze względu na siłę wyższą Glen Dimplex nie jest w stanie zrealizować umowy z drugą stroną, to Glen Dimplex jest uprawniona do pozasądowego jednostronnego rozwiązania umowy w całości lub w części na podstawie podpisanego pisma, przy czym druga strona nie może wnosić roszczeń o odszkodowanie. W przypadku utrudnienia realizacji po stronie Glen Dimplex wskutek siły wyższej trwającego ponad dwa miesiące druga strona jest uprawniona do pozasądowego rozwiązania umowy na podstawie podpisanego pisma, przy czym druga strona również nie może wnosić roszczeń o odszkodowanie.

Art. 8 Odpowiedzialność
8.1 Glen Dimplex nie odpowiada za szkody spowodowane jej własnym postępowaniem i/lub przez wyznaczone przez nią osoby, chyba że szkoda wynika z zamierzonego działania lub poważnego zaniedbania ze strony Glen Dimplex.

8.2 Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie i/lub nieprawidłowy montaż produktów dostarczonych przez Glen Dimplex przez podmioty trzecie ani za szkody spowodowane użytkowaniem produktów do celów innych niż przeznaczone na podstawie obiektywnych kryteriów i/lub instrukcji dostarczanych z produktami.

8.3 Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, w tym szkody następcze, utracony zysk, utracone oszczędności lub szkody spowodowane przestojem w firmie.

8.4 Odpowiedzialność Glen Dimplex zawsze jest ograniczona do kwoty, jaką towarzystwo wypłaci firmie Glen Dimplex w ramach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, powiększonej o obowiązujące ryzyko własne. Jeżeli ubezpieczyciel z dowolnego powodu nie dokona wypłaty lub ubezpieczenie nie pokryje szkody, to odpowiedzialność Glen Dimplex jest ograniczona do wartości faktury netto za dostarczane towary.

Art. 9 Gwarancja
9.1 Glen Dimplex gwarantuje, że wszystkie dostarczone produkty są dobrej jakości, nie występują istotne wady użytych materiałów, są w całości przystosowane do wyznaczonego celu i zgodne z przepisami prawnymi oraz administracyjnymi w kraju przeznaczenia w okresie wskazanym w ust. 2, jednak pod następującymi warunkami:

A. Wszystkie zalecenia dotyczące montażu, użytkowania i konserwacji wydane przez Glen Dimplex są rygorystycznie przestrzegane.

B. Produkty są używane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

C. Naprawy i/lub zmiany produktów są wykonywane tylko przez Glen Dimplex lub po konsultacjach z Glen Dimplex przez inną firmę zatwierdzoną przez Glen Dimplex.

D. Stan produktu się nie zmienił.

E. Własność produktu należy do pierwszego użytkownika końcowego (gwarancja przestaje obowiązywać po odsprzedaży produktu przez pierwszego użytkownika innemu użytkownikowi).

F. Wszystkie zobowiązania należne firmie Glen Dimplex od drugiej strony na podstawie danej umowy zostały w całości uregulowane

G. Produkt jest stosowany do użytku domowego, a tym samym nie do komercyjnego, chyba że uzgodniono inaczej.

9.2 Gwarancja, o której mowa w ust. 1, obowiązuje dla wszystkich produktów dostarczanych przez Glen Dimplex w okresie 24 miesięcy od daty, kiedy pierwszy użytkownik końcowy kupił produkt od drugiej strony, ale maksymalnie przez okres 36 miesięcy od daty produkcji. Wymieniony jako ostatni termin maksymalny nie dotyczy produktów marki Carmen i EWT.

9.3 Na podstawie wymienionej wcześniej gwarancji Glen Dimplex zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszystkich wad lub usterek występujących w okresie gwarancji, z wyjątkiem wad lub usterek wynikających ze zwykłego zużycia lub uszkodzenia produktu.

Art. 10 Przesunięcie terminu i rozwiązanie
10.1 Firma Glen Dimplex jest uprawniona bez wcześniejszego pisemnego postawienia w stan zwłoki i bez decyzji prawnej do przesunięcia terminu realizacji zobowiązania w ramach umowy lub do jednostronnego rozwiązania umowy z drugą stroną na podstawie podpisanego pisma, przy czym druga strona nie może wnosić roszczeń o odszkodowanie, jeżeli:

A. W okresie dostawy okaże się, że druga strona nie ma wiarygodności kredytowej

B. Ogłoszona zostanie upadłość lub ustanowiony zostanie zarząd sądowy dla drugiej strony, druga strona zostanie postawiona dobrowolnie lub w sposób wymuszony w stan likwidacji lub znajdzie się w podobnej sytuacji, w której utraci uprawnienia do znaczącej części majątku lub która spowoduje zakończenie działalności gospodarczej

C. Jeżeli dla drugiej strony ustanowiony zostanie zarząd przymusowy lub komisaryczny

D. Wykazane zostaną ewidentne nieprawidłowości w realizacji zobowiązań w ramach umowy przez drugą stronę i w związku z tym nie będzie można dotrzymać właściwego terminu zrealizowania zobowiązania.

Art. 11 Stosowane prawo i uprawniony sąd
11.1 Wszystkie sprawy prawne między Glen Dimplex a drugą stroną podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu.

11.2 Postanowienia konwencji wiedeńskiej nie mają zastosowania, podobnie jak inne lub przyszłe przepisy krajowe dotyczące zakupu ruchomości, których obowiązywanie może być wykluczone przez strony.

11.3 Wszystkie spory wynikające lub związane z realizacją umowy między Glen Dimplex a drugą stroną będą rozstrzygane wyłącznie przez uprawniony sąd dla regionu Holandii Północnej.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych produktów lub usług, jesteśmy do Twojej dyspozycji!