Privacy Policy

1. OGÓLNIE

Faber jest marką firmy Glen Dimplex Flame Europe będącej częścią Glen Dimplex Benelux BV. Wraz ze spółkami z grupy („my”, „nasze”, „nasz”) chronimy i szanujemy Państwa prawo do prywatności. Do celów przepisów dotyczących prywatności działamy jako administrator i będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 oraz przepisami krajowymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami celem zapoznania się z naszym podejściem i naszymi działaniami dotyczącymi Państwa danych osobowych oraz sposobu, w jaki będziemy się z nimi obchodzić.

2. OSOBY ODWIEDZAJĄCE NASZĄ STRONĘ

2.1 Możemy gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących sytuacjach:

2.1.1 jeśli wypełniają Państwo formularze na naszych stronach internetowych („Strona”). Obejmuje to informacje, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz wszelkie inne wymagane dane, podawane podczas rejestracji w celu skorzystania z naszej Strony, zwracania się z prośbą o kontakt z Państwem w sprawie naszych towarów lub usług, subskrybowania naszej listy mailingowej lub subskrybowania bądź zamówienia naszych towarów lub usług;

2.1.2 każdorazowo podczas przekazywania nam informacji w przypadku zgłaszania problemu z naszą Stroną, zgłaszania reklamacji, składania zapytania lub kontaktu z nami z jakiegokolwiek innego powodu. W przypadku kontaktu z nami możemy zachować taką korespondencję;

2.1.3 informacje o Państwa wizytach na naszej Stronie, w tym m.in. dane o ruchu, dane o lokalizacji, blogach i inne dane komunikacyjne, niezależnie od tego, czy informacje te są niezbędne do celów naszych rozliczeń bądź do innych celów, a także zasoby, do których uzyskują Państwo dostęp (patrz pkt. 2.2.2 poniżej dotyczący plików cookie); oraz

2.1.4 każdorazowo, gdy ujawniają nam Państwo swoje informacje lub gdy gromadzimy informacje od Państwa w jakikolwiek inny sposób, za pośrednictwem naszej Strony.

 

2.2 Możemy również gromadzić dane w następujący sposób: Adres IP.

2.2.1 Możemy gromadzić informacje o Państwa urządzeniu, w tym, w miarę dostępności, adres Państwa protokołu internetowego na potrzeby ochrony przed oszustwami. Możemy również gromadzić informacje o systemie operacyjnym Państwa urządzenia, lokalizacji (kraju) oraz o typie przeglądarki w celu administrowania systemem. Są to dane statystyczne dotyczące czynności i wzorców zachowań naszych użytkowników podczas przeglądania stron i nie umożliwią identyfikacji poszczególnych osób.

Pliki cookie

2.2.2 Nasza Strona wykorzystuje pliki cookie w celu odróżnienia Państwa od innych użytkowników naszej Strony. Pomaga nam to w zapewnieniu Państwu pozytywnego doświadczenia podczas przeglądania naszej Strony, a także pozwala nam ulepszać naszą Stronę. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat plików cookie, z których korzystamy, oraz celów, dla których z nich korzystamy, należy się zapoznać z naszą Polityką plików cookie.

2.3 Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu:

2.3.1 dostarczenia Państwu informacji lub usług, o które Państwo się zwracają;

2.3.2 umożliwienia Państwu ewentualnego skorzystania z interaktywnych funkcji naszej Strony;

2.3.3 zapewnienia, że zawartość naszej Strony jest prezentowana w jak najbardziej efektywny sposób dla Państwa i Państwa urządzenia;

2.3.4 doskonalenia naszej Strony i naszych usług;

2.3.5 przetwarzania i rozpatrywania ewentualnych reklamacji lub zapytań złożonych przez Państwa

2.3.6 skontaktowania się z Państwem w celach marketingowych, o ile wyrazili Państwo na to zgodę (więcej informacji znajduje się w art. 6).

Linki do stron internetowych
Nasza Strona może każdorazowo zawierać łącza do i z witryn internetowych stron trzecich. Zwracamy uwagę, że strony te mają inne warunki dotyczące gromadzenia i prywatności danych osobowych i w przypadku kliknięcia takich linków nie ponosimy odpowiedzialności za takie polityki. Po opuszczeniu naszej Strony zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej innej odwiedzanej strony.

3. KLIENCI

3.1 Będziemy gromadzić dane, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, adres i numer telefonu podczas zamawiania towarów lub usług przez naszą Stronę. Będziemy wykorzystywać te informacje do przetwarzania zamówień i wypełniania naszych zobowiązań umownych.

3.2 W celu nawiązania kontaktu z Państwem może zajść konieczność udostępnienia danych osobowych stronom trzecim, takim jak dostawcy usług płatniczych i organizacje świadczące usługi pocztowe, aby dostarczyć zamówione przez Państwa towary lub usługi;

3.3 Możemy również publikować Państwa opinie na naszej stronie internetowej i w materiałach marketingowych (pod warunkiem uzyskania Państwa uprzedniej zgody, o ile jest to wymagane);

3.4 Zatrzymujemy Państwa dane tak długo, jak jest to konieczne do dostarczania Państwu zamówionych towarów lub usług, i będziemy je przechowywać przez okres 6 lat. W niektórych przypadkach będziemy przechowywać dane przez 10 lat w celu zapewnienia wsparcia dla klientów w Holandii, którzy korzystają z możliwości przejścia z ogrzewania gazowego na ogrzewanie (bio)propanem.
W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie od nas korespondencji marketingowej zachowamy Państwa dane osobowe przez okres podany poniżej w art. 6.

4. DOSTAWCY

Będziemy gromadzić dane, takie jak osoby kontaktowe, adresy e-mail, imię i nazwisko oraz dane adresowe i numery telefonów w celu skontaktowania się z Państwem w sprawie zamówionych u Państwa towarów lub usług, aby złożyć kolejne zamówienia i dokonywać płatności za towary i/lub usługi dostarczone przez Państwa. Będziemy przechowywać dane osobowe przez kolejne 6 lat od dostarczania towarów/usług.

5. NIEUDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

W sytuacji, gdy jesteśmy zobowiązani do gromadzenia danych osobowych na mocy przepisów prawa lub zgodnie z warunkami umowy zawartej z Państwem, a Państwo nie dostarczą nam takich danych na nasze wezwanie, możemy nie być w stanie zrealizować zawartej umowy lub umowy, do której zawarcia dążymy (np. dotyczącej dostawy naszych towarów bądź usług). W takim przypadku może być konieczne anulowanie u nas produktu lub usługi, jednak poinformujemy Państwa, jeśli dojdzie do takiej sytuacji w odpowiednim czasie.

6. MARKETING 

6.1 Oprócz zastosowań opisanych w art. 2–4 powyżej, w przypadku zaznaczenia, że chcą Państwo otrzymywać od nas korespondencję marketingową, subskrybować nasze listy mailingowe lub biuletyny, brać udział w naszych konkursach bądź przekazać nam swoje dane podczas spotkań sieciowych, możemy korzystać z Państwa danych osobowych do celów naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu przekazania Państwu informacji na temat naszych towarów, usług, aktualizacji biznesowych i wydarzeń, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować.

6.2 Mają Państwo zawsze prawo do zrezygnowania w dowolnym czasie z otrzymywania informacji opisanych w pkt 6.1. W celu zrezygnowania z otrzymywania takich informacji można:

6.2.1 zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu, w którym gromadzimy dane;

6.2.2 kliknąć przycisk „zrezygnuj z subskrypcji” w dowolnej z otrzymanych od nas wiadomości; lub

6.2.3 wysłać do nas wiadomość e-mail na adres GDPR@glendimplex.eu lub zadzwonić pod numer +31 (0) 513-656500, podając imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.

 

6.3 W przypadku dokonania subskrypcji w celu otrzymywania od nas korespondencji marketingowej zachowamy dane osobowe przez 6 lat od udzielenia nam zgody.

6.4 W celu nawiązania z Państwem kontaktu może również zajść konieczność udostępnienia danych osobowych stronom trzecim, takim jak dostawcy naszych systemów pocztowych, agencje odpowiedzialne za obsługę stron internetowych, agencje marketingowe, dostawcy usług płatniczych oraz organizacje świadczące usługi pocztowe, by dostarczyć produkty i/lub usługi związane z realizacją naszych działań marketingowych.

7. MONITOROWANIE I UTRWALANIE 

Możemy monitorować i utrwalać komunikację z Państwem (np. rozmowy telefoniczne i wiadomości e-mail) w celu zapewnienia jakości i pod kątem szkoleń.

8. AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE

Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji w stosunku do Państwa danych osobowych.

9. PODSTAWA PRAWNA DO PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

9.1 Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie w przypadkach dopuszczonych przez prawo. Najczęściej będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do następujących celów:

9.1.1 do wykonania umowy zawartej z Państwem;

9.1.2 w razie potrzeby do wypełnienia zobowiązań wynikających z przepisów, którym podlegamy;

9.1.3 w razie potrzeby w celu ochrony Państwa żywotnych interesów w odniesieniu do produktu zakupionego od nas; oraz

9.1.4 do naszych prawnie uzasadnionych interesów (zgodnie z niniejszą polityką), przy czym Państwa interesy i prawa podstawowe nie są nadrzędne wobec tych interesów.

10. UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH STRONOM TRZECIM

10.1 Poza wyżej wymienionymi stronami trzecimi możemy również ujawniać Państwa informacje stronom trzecim do realizacji naszych następujących prawnie uzasadnionych interesów:

10.1.1 pracownikom w celu ułatwienia dostawy towarów i usług dla Państwa;

10.1.2 naszym stowarzyszonym podmiotom w celu prowadzenia wewnętrznej administracji;

10.1.3 dostawcom oprogramowania IT, którzy prowadzą hosting naszej strony internetowej i przechowują dane w naszym imieniu;

10.1.4 profesjonalnym konsultantom, w tym konsultantom, prawnikom, bankowcom i ubezpieczycielom, którzy świadczą nam usługi doradcze, bankowe, prawne, ubezpieczeniowe i księgowe;

10.1.5 organom podatkowym, organom nadzorczym i innym organom, które wymagają zgłaszania działań związanych z przetwarzaniem danych w określonych okolicznościach; oraz

10.1.6 stronom trzecim, które mogą się zdecydować na sprzedaż, przeniesienie lub połączenie części naszej działalności bądź naszego majątku. Ewentualnie my możemy dążyć do przejęcia innej firmy lub dokonania z nią fuzji. W przypadku zmiany własności naszej firmy nowi właściciele mogą wykorzystywać Państwa dane osobowe w taki sam sposób, jak określono w niniejszej Polityce prywatności.

 

10.2 Możemy ujawnić dane osobowe policji, organom nadzorczym, radcom prawnym lub podobnym stronom trzecim, o ile mamy ustawowy obowiązek ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego lub wykonania bądź zastosowania warunków naszej strony internetowej i innych umów; lub w celu ochrony naszych praw, naszego mienia, bezpieczeństwa naszych klientów bądź innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami oraz ograniczania ryzyka kredytowego.

10.3 Nie będziemy sprzedawać ani przekazywać Państwa danych osobowych innym organizacjom bez Państwa zgody.

10.4 W przypadku zgłoszenia serwisowego dotyczącego Państwa produktu przekażemy podane nam informacje naszemu partnerowi serwisowemu Insezo, który wykonuje naprawy w naszym imieniu. Firma Insezo nie będzie kontaktować się z Państwem w celach marketingowych

10.5 Korzystamy z oprogramowania Microsoft Dynamics do zarządzania relacjami z klientami (CRM). Dane podane za pośrednictwem dowolnego z naszych formularzy sieciowych dostępnych na naszej stronie internetowej będą przechowywane w tym systemie. Polityka prywatności firmy Microsoft jest dostępna pod tym adresem https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacy

11. TRANSGRANICZNE PRZEKAZYWANIE DANYCH

11.1 Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

12. OCHRONA DANYCH

12.1 O ile dostarczyliśmy Państwu hasło (lub sami je Państwo wybrali), które umożliwia Państwu dostęp do pewnych części naszej Strony, ponoszą Państwo odpowiedzialność za utrzymanie tego hasła w tajemnicy. Prosimy o nieudostępnianie tego hasła nikomu.

12.2 Niestety przesyłanie danych przez internet nie jest w pełni bezpieczne. Chociaż podejmujemy wszelkie starania, aby chronić Państwa dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa danych przesyłanych na naszą Stronę; ich przesyłanie odbywa się na Państwa własne ryzyko.

12.3 Informacje, które nam Państwo przekazują, są udostępniane na naszych bezpiecznych serwerach. Podjęliśmy odpowiednie fizyczne, techniczne i organizacyjne środki mające na celu ochronę Państwa informacji przed niezamierzoną utratą i nieautoryzowanym dostępem, użyciem, zmianą lub ujawnieniem. Ponadto ograniczamy dostęp do danych osobowych jedynie do grona tych pracowników, przedstawicieli, wykonawców i innych stron trzecich, którzy mają uzasadniony interes handlowy do takiego dostępu.

13. DOSTĘP, AKTUALIZACJA, USUWANIE I OGRANICZENIE KORZYSTANIA Z DANYCH OSOBOWYCH  

13.1 Państwa dane osobowe przechowywane przez nas muszą być poprawne i aktualne. Prosimy o informowanie nas w przypadku zmiany Państwa danych osobowych, które przechowujemy.

13.2 Zgodnie z przepisami o ochronie prywatności mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w określonych sytuacjach lub wycofać zgodę udzieloną uprzednio przez Państwo w zakresie przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo również prawo dostępu do przechowywanych danych i udostępnienia ich w zrozumiałej formie. Jeśli chcą Państwo otrzymać kopię całości lub części Państwa danych osobowych, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres GDPR@glendimplex.eu. W niektórych sytuacjach zastrzegamy sobie prawo do naliczenia rozsądnej opłaty za realizację Państwa wniosku.

13.3 Mogą Państwo również zwrócić się do nas o wykonanie następujących czynności:

13.3.1 aktualizacja lub zmiana Państwa danych osobowych, jeśli Państwa zdaniem są one nieprawidłowe;

13.3.2 całkowite usunięcie Państwa danych osobowych z naszej bazy danych;

13.3.3 dostarczenie kopii Państwa danych osobowych w powszechnie używanym formacie oraz przekazanie Państwa danych do innej organizacji, o ile zostały nam przez Państwa dostarczone, a my przetwarzamy je elektronicznie za Państwa zgodą lub w zakresie niezbędnym do realizacji umowy; lub

13.3.4 ograniczenie możliwości wykorzystywania Państwa danych osobowych.

 

13.4 Możemy zwrócić się do Państwa o konkretne informacje w celu zweryfikowania Państwa tożsamości i uprawnień dostępu do danych osobowych, które przechowujemy, lub w celu wprowadzenia wnioskowanych przez Państwa zmian. Na podstawie przepisów dotyczących ochrony danych możemy być uprawnieni lub zmuszeni do odmowy udzielenia dostępu do przechowywanych danych osobowych lub ich części bądź odmowy realizacji wniosków złożonych zgodnie z Państwa uprawnieniami określonymi powyżej. Jeśli nie możemy udostępnić Państwu danych osobowych lub nie możemy przetworzyć innego otrzymanego od Państwa wniosku, zostaną Państwo poinformowani o przyczynach takiego stanu rzeczy, z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń nałożonych przez prawo lub przepisy.

13.5 Prosimy o kierowanie wszelkich wniosków związanych z powyższymi kwestiami do inspektora ochrony danych w firmie Glen Dimplex Flame Europe podając swoje imię i nazwisko oraz czynność, o którą Państwo wnioskują.

14. PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody w określonych okolicznościach. Aby wycofać swoją zgodę w stosownych przypadkach, prosimy o skontaktowanie się z nami drogą mailową: GDPR@glendimplex.eu.

15. ZMIANY NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym czasie; wszystkie zmiany dokonane przez nas będą publikowane na niniejszej stronie. Powiadomimy Państwa o wszelkich zmianach niniejszej polityki, które mają znaczący wpływ na sposób, w jaki gromadzimy, przechowujemy lub przetwarzamy Państwa dane osobowe. Chcąc wykorzystać zgromadzone wcześniej dane osobowe do innych celów niż podane w czasie ich gromadzenia, powiadomimy Państwa o tym fakcie i, w zakresie wymaganym przez prawo, poprosimy Państwa o stosowną zgodę, zanim wykorzystamy Państwa dane osobowe w nowym bądź niepowiązanym celu. Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe bez Państwa wiedzy lub zgody, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy.

16. KONTAKT

Wyznaczyliśmy głównego inspektora ochrony danych, który nadzoruje przestrzeganie niniejszej polityki prywatności. W razie jakichkolwiek pytań, uwag lub
prośby dotyczące niniejszej polityki lub sposobu, w jaki wykorzystujemy dane osobowe użytkownika, prosimy o kontakt pod adresem GDPR@glendimplex.eu. Jest to dodatek do
prawo do skontaktowania się z odpowiednim organem nadzorczym ds. ochrony danych, jeśli użytkownik jest niezadowolony z naszej odpowiedzi na wszelkie podniesione przez niego kwestie. 
Dane kontaktowe wszystkich organów nadzorczych UE można znaleźć pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080
W Wielkiej Brytanii można skontaktować się z Information Commissioners Office pod adresem https://ico.org.uk/global/contact-us/.


Ostatnia aktualizacja: sierpień 2023